Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

xwyczesanagitarax
1972 7585 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
1979 25fb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
6736 1def 500
Reposted fromPoranny Poranny
1953 3a72
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaBabson Babson
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
xwyczesanagitarax
2166 3cc6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
6426 7cc6
Reposted fromPaulaaa Paulaaa viamothsdevourer mothsdevourer
xwyczesanagitarax
0496 7558 500
Florence
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
2685 dbe4 500
Reposted from0 0 viaPoranny Poranny

February 24 2020

xwyczesanagitarax
4594 c8ef 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
xwyczesanagitarax
4653 2496 500
xwyczesanagitarax
4634 fb93 500
Poświęcenie swojego czasu dla kogoś jest chyba najpiękniejszą i najdroższą rzeczą, którą możemy ofiarować. W całym wszechświecie tylko czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać.
— Mój umysł (via moje-mysli)
xwyczesanagitarax

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viamaybeyou maybeyou
xwyczesanagitarax
7794 ab92 500
Reposted fromyikes yikes viaVinroli Vinroli
xwyczesanagitarax
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaponurykosiarz ponurykosiarz
xwyczesanagitarax
6530 8254
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupamarzen zupamarzen
xwyczesanagitarax
8825 7777 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77
xwyczesanagitarax
5629 8597 500
Reposted fromregcord regcord viaMartwa13 Martwa13

February 23 2020

xwyczesanagitarax
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl