Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

xwyczesanagitarax
To uczucie gdy jedziesz autem i tylko ty nie śpisz, a nie jesteś kierowcą :/ z serii jak uniknąć śmierci...
xwyczesanagitarax
Mnich.
Autor: Bartosz Kolaczkowski
Reposted fromcorvax corvax
xwyczesanagitarax
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viaPicki91 Picki91

June 18 2017

xwyczesanagitarax
No to wracamy na Mazury ;)
xwyczesanagitarax
3062 047e
pedestrian
Reposted fromsponzy sponzy viaZoonk11 Zoonk11
3700 52fd
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
7318 57cf
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacorvax corvax

June 17 2017

xwyczesanagitarax
Jebnięta!
Reposted bygogullo77 gogullo77
xwyczesanagitarax
4849 6841
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunknown6 unknown6
3685 f2e8
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
2769 e481 500
Reposted fromarumhc arumhc viagogullo77 gogullo77
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl