Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen via777727772 777727772
xwyczesanagitarax
6681 8c08
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
1334 c0a6 500
 Always take the sun with you
xwyczesanagitarax
Sebastian Moń
Reposted fromcorvax corvax
xwyczesanagitarax
2155 340b 500
Reposted fromzciach zciach viaPicki91 Picki91
xwyczesanagitarax
3930 19fb
Reposted fromumorusana umorusana viaPicki91 Picki91
7968 5ba8 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
0849 35e6 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaZoonk11 Zoonk11
xwyczesanagitarax
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viajestemjeden jestemjeden
xwyczesanagitarax
Nic się nie zmieni. Przejdą noce
Zatrzaśnie dzień, jak szczęka wilcza.
A potem tylko białe oczy
I jeszcze ciszej będę milczał.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromflesz flesz viajestemjeden jestemjeden
xwyczesanagitarax
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
7031 e949
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
xwyczesanagitarax
2192 c90c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
Może powinnam przyjąć ten bilet, wyjechać i zacząć od nowa.. 
xwyczesanagitarax
2037 1d72 500
Reposted fromqb qb viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
6564 8436 500
Reposted fromaonorinjin aonorinjin viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
1392 c77c 500
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
by RaiDoodles
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viacorvax corvax
xwyczesanagitarax
8830 f36a
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl