Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

xwyczesanagitarax

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours viamy-whole-self my-whole-self
xwyczesanagitarax
7181 2790 500
Reposted fromhalucine halucine viaMartwa13 Martwa13

November 10 2018

xwyczesanagitarax
Wiesz, że jak zginiesz to zobaczę Cię nago, bo będę musiał zidentyfikować Twoje zwłoki?
— Gdy wybierasz się w góry.
Reposted bygogullo77pmgZoonk11giepe2
xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
9763 53b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
4876 736d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
xwyczesanagitarax
3954 866a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax

Toundra (III)

xwyczesanagitarax
4425 7077 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
5201 642a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax

octopusgirl: Sandy Kim, 2013

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
5817 9ab6 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viaPoranny Poranny

November 09 2018

xwyczesanagitarax
xwyczesanagitarax
Reposted fromtgs tgs viaikari ikari
xwyczesanagitarax
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viastrzepy strzepy
xwyczesanagitarax
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny viaMartwa13 Martwa13
xwyczesanagitarax
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaikari ikari
xwyczesanagitarax
4009 6ed0 500
Isabel Steva Hernandez
Reposted fromPoranny Poranny
xwyczesanagitarax
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl